Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

พันธกิจ

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยและจิตสำนึกสาธารณะให้เข้มแข็ง ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง, การกระจายอำนาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตั้งแต่ระดับครอบครัว, ชุมชน, ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ

          2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

          3.รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตของคนตำบลนาเจริญ ให้เป็นสังคมคุณธรรม ที่ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน

          4.เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพ และเพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

          5.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยเน้นให้เกษตรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          1.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

          2.ชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางศาสนาในการดำเนินชีวิต อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          3.เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชนธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.เป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพ

          5.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได้และปัญหาความยากจนลดลง

Login Form

สมัครสมาชิก

Visitors Counter

2022523
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3913
16715
106047
1779615
491397
708420
2022523

Your IP: 185.191.171.4
2022-06-25 05:21
© 2016 www.ncr.go.th. All Rights Reserved. Designed By NJ Commart Tel.065-5969177