Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

หน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศรัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษาและ อาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งานพิพิธภันณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่   งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

 

 งานบริหารการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
          - งานบริหารการศึกษา
          - งานพัฒนาการศึกษา
          - งานเครือข่ายทางการศึกษา
          - งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
          - งานศาสนา                                                                                                                          - งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี                                                                                                - งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                                                                  - งานกีฬาและนันทนาการ          

 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          -  งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก
          -  งานวิชาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
          -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          -  งานติดตามประเมินผล

 

Login Form

สมัครสมาชิก

Visitors Counter

2022723
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
4113
16715
106247
1779615
491597
708420
2022723

Your IP: 185.191.171.36
2022-06-25 05:36
© 2016 www.ncr.go.th. All Rights Reserved. Designed By NJ Commart Tel.065-5969177